Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Zapytanie o cenę - Badanie sprawozdania finansowego - 10/11/2016

ZAPYTANIE O CENĘ

 

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryficach, zwany dalej zamawiającym,  zaprasza do złożenia oferty cenowej na badanie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za lata obrotowe 2016, 2017 oraz 2018.  

  • Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego zamawiającego oraz sporządzenie opinii wraz  z raportem.

  • Cena powinna zawierać wszelkie koszty jakie poniesie podmiot, niezbędne do wykonania zamówienia.

  • Termin wykonania zamówienia: do 30 kwietnia roku następującego po zakończeniu okresu objętego badaniem, wymienionego w niniejszym zapytaniu.

  • W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać w siedzibie zamawiającego pod adresem: 72 - 300 Gryfice, ul. Pocztowa 4  w formie pisemnej w terminie do 30 grudnia 2016 roku do godziny 15.00.

  • Wszelkich dodatkowych informacji udziela p. Tomasz Jędzura – sekretarz Zarządu Koła, nr tel. 91/3842616 wew. 24, kom. 509 582 373, e-mail: zk.gryfice@psouu.org.pl.


                                                                                                                                  Tomasz Jędzura
                                                                                                   Sekretarz Zarządu Koła
   Gryfice, 10 listopada 2016