Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Z kart historii...

        Dnia 01.10.1992 roku w Gryficach, została powołana Grupa Wsparcia dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w stopniu umiarkowanym i głębokim oraz ich rodzin przy poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Wsparcie, pomoc niepełnosprawnym osobom zaproponowano nie tylko mieszkańcom Gryfic, ale również rodzinom z okolicznych gmin.
                Już po krótkim okresie działalności Grupy Wsparcia okazało się, że ilość spraw realizowanych stała się niewystarczająca i przerosła możliwości tej organizacji. W związku z  tym w kwietniu 1993 roku podjęto decyzję o przekształceniu owej organizacji w Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób  z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU).
             1 czerwca 1993 roku Koło PSOUU zostało zarejestrowane w Zarządzie Głównym w Warszawie, natomiast od 7 października 1996 roku uzyskało osobowość prawną. Od początku istnienia, Koło PSOUU w Gryficach, za główny cel swojej działalności obrało sobie stworzenie kompleksowej opieki nad osobami z niepełnopsrawnością intelektualną. Efektem wytrwałych i solidnych starań było uruchomienie z dniem 1 września 1994 roku  trzech placówek przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
- Punkt Wczesnej Interwencji, którego nazwę później zmieniono na Ośrodek Wczesnej Interwencji (OWI), obecnie już nie funkcjonuje;
- Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno- Wychowawczy, a obecnie występujący pod nazwą Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno – Wychowawczy (OREW);
- Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ).
                 Siedziba Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryficach usytuowana jest w centrum miasta. Na potrzeby Koło Władze miasta Gryfice przekazały w wieczyste użytkowanie piętrowy budynek  po byłym przedszkolu przy ulicy Pocztowej 4, wraz  z przyległym terenem.
             Po przeprowadzonym remoncie i adaptacji obiektu w dniu 01.09.1994 roku placówki PSOUU Koło w Gryficach rozpoczęły swoją działalność i data ta formalnie określa początek naszego istnienia. Natomiast w dniu 03.10.1994 roku nastąpiło uroczyste otwarcie przy asyście przedstawiciela Zarządu Głównego PSOUU Pana Mariana Jagiełki.
          Obecnie Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryficach działa na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzy warunki do przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzi ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspiera ich rodziny. PSOUU Koło w Gryficach realizuje swoje cele poprzez zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie leczenia, rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, opieki, udziału w kulturze, rekreacji oraz integracji z otwartym środowiskiem. Stowarzyszenie wspiera w samodzielnym niezależnym życiu i pomaga w zabezpieczeniach socjalnych, ochronie i pomocy prawnej.