Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Pracownia umiejętności zawodowych

     Zadaniem pracowni jest aktywizacja zawodowa uczestników i przygotowanie do pracy, utrwalanie cech niezbędnych do podjęcia pracy, udział w praktykach zawodowych szkoleniach, kursach zawodowych. Trenowanie cech właściwej postawy zawodowej, nauka formułowania cv, listu motywacyjnego i meto autoprezentacji, zbieranie informacji o lokalnym rynku pracy z wykorzystaniem Internetu, prasy regionalnej, organizowanie  praktyk zawodowych, współpraca m.in. z PUP.

    Świadczenie różnorodnych usług w zależności od potrzeb oraz możliwości uczestników WTZ.